03月31日 20时,新月
04月16日 9时,新月
04月30日 8时,满月
05月15日 19时,新月
05月29日 22时,满月
06月14日 3时,新月
07月13日 10时,新月
07月28日 4时,满月
08月11日 17时,新月
08月26日 19时,满月